Á.Sz.F.

Általános Eladási és Szállítási Feltételek
 
1. Általános feltételek:
A Megrendelő megrendelését követően tudomásul veszi Szállító alábbiakban részletezett üzleti feltételeit. Az Általános Eladási és Szállítási Feltételek a Szállító telephelyén kifüggesztésre kerültek ill. honlapján olvasható és erről letölthető.
Az általános üzleti feltételektől való eltérés kizárólag írásban jöhet létre, melyet a szerződő felek aláírásukkal hitelesítenek. Az eddigi megállapodások kizárólag a felek között rögzített termékek gyártására és szállítására, valamint az eladó által végzett szolgáltatásokra vonatkoztathatók.
 
2. Ajánlatok, megrendelések:
Szállító minden ajánlata kötelezettség nélküli. Felek között érvényesen megrendelés csak akkor jön létre, amikor Megrendelő vételi ajánlatát a Szállító írásban, vagy a közös megegyezésnek megfelelő módon visszaigazolja.
A Szállító a megrendelések megrendeléséért csak akkor vállal kötelezettséget, ha annak tényét visszaigazolja, vagy ennek hiányában létrejött megegyezés szerint, ha az árut leszállítja. A Megrendelő és Szállító közötti szóbeli megegyezések csak a Szállító írásban történő visszaigazolásával érvényesek. Megrendelő megrendelésének tartalmznia kell a megrendelt áru egyértelmű megjelölését, a teljesítés helyét, idejét, mennyiségi igényét és egyéb jellemzőit. A Szállító visszaigazolt megrendelését, annak közlést követő 3 munkanapon belül a Megrendelő köteles részletesen – úgy tartami, mint pénzügyi oldalról – megvizsgálni. Amennyiben a Megrendelő a visszaigazolás megküldését követő 24 órán belül a megrendeléssel szemben nem közöl kifogást, úgy ez a Szállító visszaigazolás szerinti tartalommal a megadott árak mellett teljesíti.
 
3. Árak:
Szállító árai nem tartalmazzák az ÁFA-t. Az árak a telephelyen történő átadással kerülnek meghatározásra, kivéve ha a Felek más módról szerződő felek egymással. A Szállító a számlát az előre megállapodott árak szerint a visszaigazolásnak megfelelően állítja ki. A Szállítónak jogában áll a gyártás megkezdése előtt a Megrendelőtől előleget kérni. Az előleg mértéke függhet a gyártáshoz szükséges alapanyagoktól. Az áru, a vételárának kifizetéséig a Szállító tulajdonában marad és csak a vételár kiegyenlítését követően száll át Megrendelőre.
 
4. Fizetési feltételek:
Eladó a teljesítést követően az esedékes vételárról számlát állít ki, melyet Megrendelő köteles az árú átadási dátumát követően a megegyezett időponton belül Eladó számlájára átutalással kiegyenlíteni, vagy ha a megegyezés úgy szól, a szállítás, átadás során azonnal, kézpénzben megfizetni. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik a Szállító részére megfizetni a késedelembe esés napjától a tényleges teljesítés napjáig. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének kétszerese. Amennyiben a Szállító tulajdonát képező árut az építménybe beépítik vagy más által biztosított termékekkel egybeépítik, úgy a Szállító nemfizetés esetén igényt tart a felépítmény résztulajdonára.
 
5. Szállítás:
Az áru átadásának helye a Szállító telephelye. A Szállító felelőssége az áru átadásával végződik, ettől az időponttól a fuvarozás a vevő kockázata. Amennyiben a szállítás Szállító fuvareszközével történik, úgy a szállítási határidőre a Megrendelő a teljesítés helyén az áru fogadására kellő időben köteles rendelkezésre állni, azaz köteles gondoskodni az áru mennyiségi átvételéről, az áru fuvareszközről történő lerakodásáról, a területet az áru fogadására megfelelően előkészíteni. (Külön megegyezés szerint a Szállító az üvegtartó állványokat a Megrendelő részére a helyszíni szerelés idejére díjmentesen biztosítja és azok a Szállítóhoz történő visszaszállításáról az áru lerakása után legkésőbb 3 nappal a Megrendelő gondoskodik.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szállító részletekben is szállíthat.
 
6. A mennyiségi és minőségi átvétel helye:
Eladó köteles a termékek átadásával egyidejűleg a szükséges kísérőokmányokat is Megrendelő részére átadni. Eladó az árut csak a Megrendelő által megnevezett személynek adhatja át. A Megrendelő – a tartalmi és mennyiségi ellenőrzés után – köteles a szálítólevelet cégszerűen aláírni, oly módon, hogy a szállítólevélen szerepeljen az átvevő neve (olvashatóan), valamint beosztása követhető legyen. A Megrendelőnek lehetősége van a szállított árut megkifogásolni, ezt a szállítólevélre felvezetni. Későbbi reklamációkat a Szállító nem köteles elfogadni.
 
7. Szállítási határidő:
A szállítási határidő minden esetben a rendelés visszaigazolásában kerül meghatározásra. Az esetlegesen harmadik személy részéről a megrendelővel szemben a késedelmes szállításból származtatható követelések a Szállítóra át nem háríthatók, a Megrendeló a Szállítóval szemben kártérítési igénnyel nem élhet.
A Megrendelő az Eladótól a megrendelt árut a megbeszélt szállítási határidő után 3 héten belül köteles elszállítani, amennyiben e határidő vonatkozásában ettől eltérő megállapodás nem történik.
 
8. Reklamáció:
A reklamáció jellege lehet mennyiségi vagy minőségi kifogás. A minőségi kifogásokat a Szállító csak abban az esetben fogadhatja el ha azok az érvényes szabványokban engedélyezett tolerancia határon kívül esnek. Megrendelő köteles az általa észlelt mennyiségi ill. minőségi hiányról a Szállítót azonnal értesíteni, és annak ellenőrzését a Szállító részére biztosítani. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a kifogás az ő felelőssége, a leszállított terméket díjmentesen hibátlanra cseréli, de ez a tény a Megrendelő számára nem jelent fizetési haladékot. Garanciális javítást, cserét a Szállító saját részéről is kezdeményezhet. Ilyen esetekben a Megrendelő köteles a Szállító részére az általa gyártott üvegszerkezetekhez való hozzájutást biztosítani illetve a pótlás, minőségi bevizsgálás idejére ezek helyettesítéséről ill. az építmény védelméről átmeneti jelleggel gondoskodni.
Megrendelő mennyiségi vagy minőségi kifogása esetén Felek közösen ellenőrzik a kifogás jogosságát, melyről jegyzőkönyvet készítenek. Amennyiben Szállító Megrendelő írásbeli felhívása ellenére nem vesz részt az ellenőrzésben, úgy Megrendelő erről feljegyzést készít, s azt Szállítónak eljuttatja. Amennyiben a Szállító ez ellen 5 napon belül nem emel kifogást megalapozottnak és valósnak tekintik.
 
9. Felek kötelesek a szállítási szerződés tekintetében valamennyi érintett adataikban bekövetkező változásról egymást haladéktalanul értesíteni.
 
10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő jogvitákat egyezség útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez a Felek törekvése ellenére nem vezet eredményre, a jogvita elbírálására alávetik magukat a pertárgy értékétől függően a IV-XV. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.
Felek akként állapodnak meg, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 
 
 
 
 
Elérhetőség
Üvegkalmár Plusz Kft.
1044 Bp, Ipari Park u. 11.
Tel.:+36-1-232-1209
Hétfő-Péntek: 8.00-16.00